Self Health Treatment and Monitoring

Shmuel Friedlichמעיון בתגובות ניתן להתרשם שמי שעונה (מטעם הנדי קיור) משתדל לענות לעניין. וזה לזכות החברה. אני רכשתי את המכשיר, לאחר כמה שיחות טלפון איתם, כולל פרטים טכניים והמכשיר הגיע יום לאחר מכן.

התפעול פשוט מאד, הטעינה גם כן. לגבי יעילות המכשיר, ברור שאם מתמידים יום יום מגיעים לתוצאות. אני משתמש בו כשבועיים, יום יום, ואת ההבדל ברמת הכאבים הרגשתי לאחר יומיים. אבל זה אינדיבידואלי. אני כותב כאן את דעתי הפרטית בלבד. אני משתמש בו גם יותר מהמינון המומלץ. אני אומר גם שהמלצתי עליו לאחותי. אנחנו בגיל שמעל 65.